Domov » Kontrola hmyzu » Tri-Tec 14™ Fly Repelent

Tri-Tec 14™ Fly Repelent

obrázok: Tri-Tec 14™ Fly Repelent

Jediná a účinná ochrana Vášho koňa! Viacúčelový insekticíd pre pokoj zvieraťa s účinnosťou 14 dní.

výrobca: Farnam | Skladom

TRI-TEC14™ FLY REPELENT je kvapalný insekticíd v rozprašovači určený na okamžité použitie, pôsobiaci proti muchám domácim vyskytujúcim sa v blízkosti koní. Zaisťuje dlhodobú ochranu proti uvedeným parazitom.

POKYNY NA POUŽITIE:
Pred použitím dobre pretrepte dávkovací flakón. Prípravok nastriekajte na miesta s hojným výskytom múch, aplikujte 5 streknutí na každý m². Opakovane aplikovať po 5 až 7 dňoch a potom už len každých 14 dní.

Absolútne najobľúbenejšie sa spokojnosťou zákazníkov 94%*.

Registrované na Ministerstve hospodárstva pre predaj v SR.
Číslo schválenie: bio/1931/D/17/CCHLP

Tento produkt ponúkame vo 2 baleniach.

Tri-Tec 14™ Fly Repelent 946 ml

  • Kód balenia: 46512
€ 50
 

Tri-Tec 14™ Fly Repelent 3.78 l

  • Kód balenia: 46504
€ 165
 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

TRI-TEC14™ FLY REPELENT Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte etiketu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/ národnými/medzinárodnými nariadeniami.

OPATRENIA SPOJENÉ S POUŽITÍM Dodržiavajte všeobecné pokyny týkajúce sa používania špeciálnych biocídnych insekticídov.

SKLADOVANIE Výrobok skladujte iba v jeho pôvodnom (originálnom) balení, oddelene od potravín a nápojov, vrátane potravín a nápojov určených pre zvieratá. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste.

MANIPULÁCIA Počas používania produktu nejedzte, nepite a nefajčite. Po použití alebo kontakte s produktom si umyte ruky. Dodržujte odporúčania týkajúce sa skladovania výrobku a manipulácie s ním až do okamihu, kedy bude obal zlikvidovaný.

OPATRENIA PRVEJ POMOCI Po vdýchnutí: prívod čerstvého vzduchu, pri problémoch vyhľadať lekára. Pri zasiahnutí očí: oči s otvorenými viečkami vyplachovať niekoľko minút prúdom tečúcej vody. Pri požití: ak ťažkosti pretrvávajú, konzultovať s lekárom Nechcené rozliatie a prázdne obaly V prípade nechceného rozliatia: odstráňte produkt jeho odčerpaním, vysatím alebo ho zachyťte za pomoci suchej absorpčnej látky. Absorbujte rozliaty produkt za pomoci piesku alebo pôdy (hliny) a potom presuňte do nepriepustnej nádoby. Tento odpad nechajte spáliť v poverenom špecializovanom centre. Prázdne obaly: prázdne obaly musia byť likvidované spôsobom, ktorý je v súlade s platnou legislatívou. Neznečistite výrobkom alebo jeho obalom tečúcu ani stojatú vodu.

Účinné látky:
- Cyperméthrin (Číslo CAS 52315-07-08) 1,5 g/Kg
- Pyretrínov (Číslo CAS 8003-34-7) 2 g/Kg
- Pypéronyl butoxide (Číslo CAS 51-03-06) 16,5 g/Kg

Výrobky typu: AL
Biocídne využitie TP 18 pre širokú verejnosť.

Prihlásenie

asas

Prihlásenie

Registrácia nového zákazníka
Zabudnuté heslo

Naposledy navštívené

Tri-Tec 14™ Fly Repelent

Jediná a účinná ochrana Vášho koňa! Viacúčelový insekticíd pre pokoj zvieraťa s účinnosťou 14 dní.